KULLANIM SÖZLEŞMESİ

Son Kullanıcı Sözleşmesi

1. Taraflar

Bu sözleşme Bilkent Cyberpark C Blok No Z50 Çankaya Ankara adresinde mukim Seneka Yazılım Donanım Bilişim Ticaret Taahhüt Ve San. Ltd. Şti. (bu sözleşmede Seneka olarak anılacaktır) ile Smart Signer EBDYS’den faydalanacak müşteri (bu sözleşmede Müşteri olarak anılacaktır) arasındaki görev, sorumluluk, hak ve yükümlülükleri belirlemektedir.

Sözleşme kapsamında Seneka ve Müşteri ayrı ayrı “Taraf” birlikte ise “Taraflar” olarak anılacaklardır.

2. Sözleşme’nin Konusu

İşbu Sözleşme’nin konusu; Müşteri’nin, Seneka tarafından sunulan, dokümanların e-imza atılması, istenilen dokümanların platform üzerinden paylaşılmasını, görüntülenmesini, elektronik imza, mobil imza veya dijital imza ile imzalanmasını ve istenilmesi durumunda dış sistemlere aktarılmasını sağlayan Uygulama’yı kullanmasına ilişkin olarak Taraflar’ın hak ve yükümlülüklerini düzenlemektir.

3. Genel Yükümlülükler

Taraflar genel ticari yasa, ahlak ve düsturlara göre hareket edeceğini, iyi niyet çerçevesinde karşılıklı çıkarlarını koruyacağını ve ticari faaliyetlerini tamamıyla T.C. kanunlarına uygun olarak sürdüreceğini kabul ve taahhüt eder.

Müşteri, kendisinin, bağlı ya da bağlantılı olduğu diğer şirket, kurumların ve gerçek kişilerin Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına, yönetmeliklerine, iş ahlakı kurallarına geçmişte uygun davrandığını beyan ederek, üyelik süresince gelecekte de uygun davranmaya devam edeceğini kabul ve taahhüt etmiştir.

Müşteri sözleşmeden kaynaklanan hak ve yükümlülüklerini kısmen veya tamamen devredemez, temlik edemez.

Taraflar, Kişisel Verilerin Korunması Kanunu, Fikir ve Sanat Eserleri Yasası, Markaların Korunması Hakkındaki Kanun Hükmünde Kararname, Türk Ticaret Yasası, Patent Haklarının Korunması Hakkındaki Kanun Hükmünde Kararname, Türk Ceza Yasası ve diğer ilgili yasaların hükümlerine uymayı baştan kabul, beyan ve taahhüt eder.

Müşteri’nin işbu sözleşmede yazılı kurallara aykırı hareket etmesi durumunda oluşacak hukuki ve mali sonuçlardan tamamen Müşteri sorumludur. Seneka, Müşteri’nin Smart Signer EBDYS ile yaptığı faaliyetlerden sorumlu değildir. Müşteri, Seneka'nın oluşabilecek hukuki ve mali sonuçlarla herhangi bir ilgisinin olmadığını kabul ve beyan etmektedir.

Seneka'nın kendisinden kaynaklanmayan Müşteri’nin kendi tarafında oluşacak yazılım, donanım, internet bağlantısı, altyapı gibi tüm teknik aksaklıkları gidermek tamamen Müşteri’nin yükümlülüğündedir. Müşteri’den kaynaklı aksamalardan dolayı Seneka'nın hiçbir sorumluluğu olmayacaktır.

Seneka'nın kurumsal internet sayfasında, sosyal medya sayfalarında ve diğer tüm tanıtım ve basın mecralarında Müşteri’nin müşterisi olduğunu açıklama ve Müşteri’nin ismini, unvanını, markasını, logosunu kullanma hakkı ve yetkisi vardır. Bu yetki isim, marka, logo görselini kullanma ve ilgili sisteme link verme şeklinde de kullanılabilir.

Seneka'nın bu sözleşme kapsamında sağladığı hizmetlerin, Seneka'nın ve İş Ortaklarının sunucularının ve sistemlerinin bulunduğu veri merkezlerinden (datacenter), İnternet Servis Sağlayıcılar veya Telekomünikasyon şirketlerden kaynaklanan nedenlerle kısmen veya tamamen durması nedeniyle oluşacak hizmet ve diğer kayıplardan Seneka hiçbir surette sorumlu olmayacaktır. Böyle bir sorunun oluşması durumunda ve Müşteri’nin talep etmesi halinde Seneka ilgili veri merkezinden, internet servis sağlayıcıdan veya telekom şirketinden ilgili soruna dair açıklama alacak ve Müşteri’yle paylaşacaktır.

Seneka'nın bu sözleşme kapsamında sağladığı hizmetlerin siber saldırı, sosyal mühendislik, sistem ele geçirilme vb. herhangi bir nedenle durmasından dolayı oluşacak hizmet ve diğer kayıplardan Seneka sorumlu olmayacaktır. Böyle bir durumda Müşteri’nin talep etmesi halinde Seneka ilgili sorunla ilgili Müşteri’ye yazılı açıklama gönderecektir.

Uygulamaya girmek için kullanılacak olan kullanıcı adı/şifre/parola, e-imza/mobil imza, elektronik kimlik kartı vb. kimlik belirleme Müşteri tanımlama araçlarının korunmasının tüm sorumluluğu tamamen ve yalnızca Müşteri’ye aittir. Müşteri bu giriş ve kimlik belirleme araçları kullanılarak Uygulamada yapılacak tüm işlemlerden tamamen kendisinin sorumlu olacağını kabul, beyan ve taahhüt eder.

Seneka'nın Uygulama’da oluşturulan ve/veya paylaşılan belge ve bilgilere ilişkin herhangi bir sorumluluğu bulunmamaktadır. Müşteri, Uygulama’da oluşturulan tüm bilgilerin doğru ve hukuka uygun olduğunu kabul ve taahhüt etmektedir. Uygulama’da oluşturulan kayıtların mevzuatlara uygun olması, bilgilerin yedeğinin alınması ve bunlarla ilişkili her türlü sorumluluk Müşteri’ye aittir.

Müşteri Seneka'nın uygulama ve hizmetlerde istediği zaman ve tamamen kendi takdirine bağlı olarak değişiklik yapabileceğini, var olan hizmetleri kaldırabileceğini ve yenilerini ekleyebileceğini kabul eder.

Seneka, sunulmakta olan uygulama ve hizmetleri, değiştirme veya bunlardan farklı hizmetleri sunma hakkını saklı tutar. Bu hizmetler Seneka'nın takdirine göre ücretli veya ücretsiz olabileceği gibi, tamamen Seneka'nın takdiri ile bazı üyelere sunulup bazı üyelere sunulmayabilir. Müşteri, ücretli hizmetler konusunda Tüketicinin Korunması Hakkında Kanun ile getirilen hakları saklı kalmak kaydıyla, hizmetlerin değişmesi, sonlandırılması, yeni hizmetler konusunda kendisine izin verilmemesi veya sınırlı izin verilmesi nedeniyle herhangi bir hak ve tazminat talep edemez.

Seneka, üyelerinin vermiş oldukları bilgilerin gerçekliğini doğrulamaz ve bu nedenle üyenin profilinde belirtmiş olduğu kişi olduğu, güvenilirliği, yaşı, cinsiyeti vb. konularda sadece üyenin vermiş olduğu bilgilerle sınırlı bir bilgisi vardır. Bu nedenle üyelerin Seneka Smart Signer EBDYS ve hizmetlerini referans göstererek görüştükleri 3. kişilere verdikleri bilgilerin gerçek olmaması nedeni ile yaşanabilecek sorunlardan Seneka hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz. Smart Signer EBDYS, Müşterilere hizmet sunan bir platform olup Müşterilerin gerçek bilgilerini araştırmamakta, kendisine kayıtta verilen bilgilere itimat etmektedir. Bu nedenle Müşteriler platform içerisinde ve/veya gerçek hayatta müşterileri ve diğer Müşterilere girecekleri tüm ilişkilerde kişisel güvenlik ve gizliliklerini korumak için gerekli tüm tedbirleri almakla yükümlüdürler.

Müşteri’nin, Uygulama ve hizmetleri almaya başlamadan önce kendini platforma kaydetmesi gerekmektedir. Seneka sahte üyelik hesaplarıyla açılmış olduğunu fark ettiği hesapları kapatacaktır. Müşteri bu nedenle hesabının kapatılmasından dolayı herhangi bir talepte bulunmamayı kabul ve taahhüt eder.

Müşteri bir başkasının adı, markası, işletme adı ve benzer şekilde kamuoyunda bir başkası ile özdeşleşmiş isimler ile platforma kayıt olamaz.

Müşteri, kayıt anında reşit olduğunu taahhüt eder.

Müşteri kayıt sırasında vermiş olduğu bilgi ve içeriklerin bir başkasının haklarına zarar vermediğini ve yürürlükteki yasalara, ahlaka ve adaba aykırı olmadığını taahhüt eder. Bu taahhüdün ihlali durumunda Seneka Müşteri’ye haber vermeden derhal üyeliği sonlandırma hakkına sahiptir.

Müşteri, diğer Müşteriler ile platform üzerinden paylaşacağı her türlü dosya ve bağlantının bu kullanım koşullarına ve yasalara uygun, diğer tarafı rahatsız etmeyecek olmasına dikkat eder. Bu kurala uymayan Müşteri’nin sözleşmesi derhal sonlandırılır. Seneka, Müşterisi ve diğer Müşteriler ile arasındaki iletişime taraf olmadığından ve bu iletişimi kontrol ermediğinden Müşterilerin birbirlerine gönderecekleri tüm içerik veya bağlantı nedeniyle uğrayabilecekleri zararlardan Seneka sorumlu tutulamaz.

Müşteri, Smart Signer EBDYS’yi kullanırken işbu sözleşmenin koşullarına uygun davranmayı, aksi halde sözleşmesinin derhal sonlandırılarak Uygulamaya girişinin engelleneceğini ve peşin ödenen ücretlerin iadesi de dahil olmak üzere hiçbir talepte bulunamayacağını kabul ve taahhüt eder. Seneka'nın gerek kendisinin bu nedenle uğrayacağı gerekse üçüncü şahısların kendisinden bu ihlal nedeniyle tahsil edeceği tüm zararları, cezaları, tazminatları ve ilgili tüm masrafları tamamen Müşteri’den talep etme hakkı saklıdır.

Hizmetlerin kullanılabilmesi için Müşteri tarafından yapılması gereken tüm başvuruların eksiksiz ve hatasız yapılması, e-imza, mobil imza, kredi kartı, internet erişimi vb. tüm hizmet ve ürün bileşenlerinin temin edilmesi tamamen ve sadece Müşteri’nin yükümlülüğündedir. Uygulamayı kullanmak için gerekli tüm bileşenlerin temin edilmesinde ve gerekliliklerinin sağlanmasında veya ilgili tüm hususların bir veya birkaçının eksik yapılması veya ihlali nedeniyle sözleşme konusu hizmetin Müşteri’ye kısmen veya tamamen verilememesi durumunda, Seneka hiçbir surette sorumlu olmayacak, Müşteri tarafından seçilmiş veya taahhüt edilmiş ilgili hizmet dönemine ilişkin tüm uygulama kullanım bedeline ve ilgili hizmet bedeline hak kazanacaktır.

Müşteri Uygulamanın doğru işleyebilmesi için girilmesi gereken tüm bilgileri kendisi belirlemekle yükümlüdür. Bu işlemlerde yapılacak hatalardan meydana gelecek zararlar Seneka sorum değildir.

Müşteri platformda yer alacak profil oluşturma, yazışma ve benzeri başlıklara ilişkin alanları yalnızca bu alanların kullanım amacıyla bağlantılı mesaj ve materyal göndermek amacıyla kullanmayı ve bu sayılanlarla sınırlı olmamakla birlikte kullanımlarını aşağıda sayılan sonuçları doğuracak biçimde gerçekleştirmeyeceğini kabul, beyan ve taahhüt eder. Müşterinin hizmetleri kullanımı sırasında aşağıda örnek olarak sayılmış olan ve fakat sınırlayıcı olmayan davranışlar veya yürürlükteki mevzuata veya genel ahlak ve adaba aykırı, toplumu veya diğer üyeleri rahatsız edici davranışlarda bulunması Seneka'ya Müşterinin sözleşmesini derhal feshetme hakkı verir. Müşteri bu durumda herhangi bir tazminat talebinde bulunamayacağı gibi Seneka'nın bu durumda üyenin Smart Signer EBDYS’ye yüklemiş olduğu her türlü bilgiyi ve hesabı silme hakkına sahip olduğunu ve bu verileri iade yükümlülüğü olmadığını kabul eder. Hizmetlerin kullanımı sırasında Müşterinin gerçekleştirmemeyi kabul ve taahhüt ettiği hareketler bu sayılanlarla sınırlı olmamak ve örnekleyici olmak kaydı ile şunlardır:

1. Anayasa ve Kanunlarına aykırı davranışlarda bulunmak, bu itibarla hakaret, iftira, sövme, tehdit, kişilik hakları ve özel hayatın gizliliğini ihlal başta olmak üzere kişilerin yasal haklarını ihlal eden davranışlar,

2. Terör örgütünü ve suçu övme, fuhuş, sarkıntılık, çocukların cinsel istismarı, uyuşturucu madde kullanımını kolaylaştırma başta olmak üzere yürürlükteki yasalarla suç olarak tanımlanmış her türlü fiili gerçekleştirmek, bunları teşvik ve suçu övmek,

3. Yürürlükte olan Internet Ortamında Yapılan Yayınların Düzenlenmesi ve Bu Yayınlar Yoluyla İşlenen Suçlarla Mücadele Edilmesi Hakkında 5651 Sayılı Kanun’un 8. maddesinde sayılanlar başta olmak üzere yalan, haksız, müstehcen, yakışıksız içerikleri veya yasa dışı materyal veya bilgiyi yayınlamak, postalamak, dağıtmak ve veya yaymak veya olay tarihinde yürürlükte olacak ilgili mevzuata aykırı hareketlerde bulunmak,

4. Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu, markalar mevzuatı ve yürürlükteki rekabet mevzuatına aykırı işlemler yapmak.

5. Diğer şirket/şahıslara rahatsız edici davranış ve söylemlerde bulunmak, diğer şirket/şahıslara karşı yasalarla suç olarak kabul edilmiş olsun olmasın her türlü rahatsız edici ve zarar verici eylemi gerçekleştirmek.

6. Smart Signer EBDYS’yi kullanarak ticari faaliyetler yürütmek, diğer üyelere satış, reklam, pazarlama, tanıtım vb. faaliyetlerde bulunmak,

7. Kendisini Seneka çalışanı, temsilcisi, yetkilisi vb. sıfatlarla tanıtmak ve menfaat elde etmek amacıyla ve kötü niyetle olsun olmasın herhangi bir şekilde Seneka kurumsal kişiliği ile bir bağlantısı olduğunu 3. şahıslara söylemek veya ima etmek.

8. Seneka, Müşterilerin kişilikleri ile ilgili olarak Smart Signer EBDYS’ye aktardıkları tüm bilgilerin özel bir hassasiyetle kullanılmasının Müşteriler için çok önemli olduğunun bilincindedir. Bu nedenle Seneka, ilgili tüm yasal veri koruma mevzuatına uymaktadır (Türk Veri Koruma Yasaları, Avrupa Veri Koruma Yönergeleri ve burada uygulanabilecek diğer tüm yasal bilgi koruma mevzuatı). Seneka, Müşterilerle ilgili bilgileri özellikle yetkisiz 3. şahıslara vermeyecek veya 3. şahısları bu konuda bilgilendirmeyecektir.

9. Seneka 5651 sayılı yasa gereği Müşterilerinin trafik verilerini ve bu yasa ile veya yürürlükte olan veya ileride yürürlüğe girecek olan diğer mevzuat ile tutulması gereken tüm verileri tutmaktadır. Müşteri yasal zorunluluk nedeni ile tutulmakta olan bu veriler nedeniyle iletişiminin mahremiyetinin veya diğer haklarının zarara uğradığı iddiasında bulunmayacağını kabul ve taahhüt eder. Seneka bu verilerin saklanmasında ve imhasında gerekli tüm özeni göstermeyi taahhüt eder.

10. Seneka, Uygulama’yı “olduğu gibi” sağlamaktadır. Uygulama’nın hatasız olduğu veya Müşteri’nin tüm ihtiyaçlarını karşılayacağı taahhüdünde bulunmamaktadır.

4. Fikri Mülkiyet Hakları

Uygulama içerisindeki görsel ve tasarımlar, yazılar, logolar, grafikler de dahil olmak üzere, Seneka'ya ait sistemler ve Uygulama’nın tüm mali, manevi ve ticari hakları Seneka'ya aittir. Seneka, Müşteri’ye Uygulama üzerinde Sözleşme süresi ile sınırlı, münhasır olmayan ve devredilemez bir kullanım hakkı (basit ruhsat) vermektedir. Uygulamanın kullanımı söz konusu fikri mülkiyet hakları konusunda hiçbir hak vermez.

Müşteri, Uygulama’yı yalnızca bu Sözleşme’de belirtilen şekilde kullanabilir ve bu hakkı ödünç veremez, kiralayamaz, üçüncü şahısların yararına sunamaz, kullandıramaz.

Uygulamada bulunan bilgiler hiçbir şekilde çoğaltılamaz, yayınlanamaz, kopyalanamaz, sunulamaz ve/veya aktarılamaz.

Müşteri’nin Uygulama güvenliğini tehdit edebilecek zarar verebilecek eylemler gerçekleştirmesi, Uygulama’nın çalışmasına engel olacak işlemler yapması, tersine mühendislik yapması, saldırı yapması, Seneka sunucularına erişim sağlamaya çalışılması kesinlikle yasaktır.

5. Mali Hükümler

Müşteri ihtiyacına göre başlattığı her bir süreç için ödeme yapabilir. Ödemeler kredi kartı veya havale yolu ile yapılabilir. Müşteri, ödeme yapılan kart veya hesap bilgilerini korumakla yükümlü olup söz konusu ödemelerin yapılması sonrasında ödemelerin bilgisi dışında veya yetkisiz olarak yapıldığını ileri süremez.

Süreç başlatmak için yapılan ödemelerin iadesi yapılmaz.

Müşteri ihtiyacına göre kredi yüklemesi için ödeme yapabilir. Ödemeler kredi kartı veya havale yolu ile yapılabilir. Müşteri, ödeme yapılan kart veya hesap bilgilerini korumakla yükümlü olup söz konusu ödemelerin yapılması sonrasında ödemelerin bilgisi dışında veya yetkisiz olarak yapıldığını ileri süremez.

Kredi yüklemesi için yapılan ödemelerin iadesi yapılmaz.

Seneka, ücretlerde dilediği zaman değişiklik yapma hakkına sahiptir.

6. Sözleşme’nin Sona Ermesi ve Feshi

İşbu Sözleşme, Müşteri tarafından onaylanması ile yürürlüğe girer.

Seneka, Müşteri’nin Sözleşme’de yer alan şartlara uymaması ve/veya herhangi bir nedenle ya da neden sunulmaksızın, Müşteri’nin Uygulama’yı kullanımı geçici veya süresiz olarak durdurabilir ve bu Sözleşme’yi tazminatsız olarak feshedebilir.

Tarafların kendi rızası ve/veya rızası iflas ve iflasın ertelenmesi hali, konkordato ya da faaliyetlerini durdurması halinde herhangi bir tazminat ödemeksizin feshedebilir.

Mücbir durumlarda Sözleşme’den doğan hak ve yükümlülükleri askıya alınır.

Müşterinin sözleşmeyi feshi durumunda Müşteri süreç başlatma ve kredi alma için yaptığı ödeme tutarlarının iadesini talep edemez. Kurumsal hesaplar, kullanıcı lisansı için yaptığı ödemelerin için iade talep edebilir. İade edilecek miktar, iade talep tarihinden lisans geçerlilik tarihine kadar süre için hesaplanan miktardır.

7. Muhtelif Hükümler

Meydana gelebilecek uyuşmazlıklarda, HMK 193. madde kapsamında Seneka tarafında tutulan (elektronik kayıtlar da dahil olmak üzere) kayıtlar delil kabul edilecektir.

Seneka, bu Sözleşmeyi her zaman, neden belirtmeksizin değiştirme hakkını saklı tutar. Sözleşme değişikliği durumunda, Uygulama’nın Müşteri tarafından bir sonraki kullanımı ile birlikte yürürlüğe girecektir. Sözleşmenin ve değişikliklerinin takip edilmesinden Müşteri sorumludur.

Taraflar arasında doğabilecek uyuşmazlıklarda Ankara Mahkemeleri ve İcra Daireleri yetkilidir.

KVKK

KİŞİSEL VERİLERİN KORUNMASINA İLİŞKİN AYDINLATMA METNİ

İşbu yazı yoluyla internet sitemizi ziyaret eden sizleri, 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu (kısaca “Kanun”) gereğince bilgilendirilmekteyiz. İşbu Aydınlatma Metni, internet sitemizi kullanan ziyaretçilerimizden toplanan kişisel verilerin kaydedilmesi, işlenmesi, paylaşılması, üçüncü taraflara aktarılması, saklanması, silinmesi ve imhası süreçleri ile bunlara ilişkin ilkelerimiz hakkında ziyaretçilerimizin bilgilendirilmesi amacıyla hazırlanmıştır.

Veri sorumlusu

Seneka Yazılım Donanım Bilişim Ticaret Taahhüt Ve San. Ltd. Şti. (kısaca “şirket”) Adres: Bilkent Cyberpark C Blok No Z50 Çankaya Ankara, Mersis No: 0761049878900010, Kanun kapsamında “Veri Sorumlusudur”.

Kişisel verileriniz hangi amaçla işlenecek.

Kişisel verileriniz, aşağıdaki durum ve koşullarda Seneka tarafından Kanun kapsamında işlenmektedir:

Kişisel verileriniz;

1. Smart Signer EBDYS Uygulaması ve hizmetlerinin gerekliliklerinin yerine getirilebilmesi için,

2. Yürürlükteki mevzuat gereği yükümlülüklerimizi yerine getirmemiz için,

3. Şirketimizin resmi kurum ve kuruluşlar nezdindeki yükümlülüklerini yerine getirebilmesi için,

4. İşlem güvenliğinin sağlanması için

5. Kampanya, satış ve pazarlama faaliyetlerinde kullanmak için,

6. Düzenlediğimiz organizasyonlar ve sunduğumuz hizmetlere ile ilgili bilgi iletişimi yapılması için,

7. Sosyal medyada yapılan etkinlik haberlerinde kullanılmak amacıyla,

8. Smart Signer EBDYS Uygulaması ve hizmetlerinin kullanıcıları ve ziyaretçilerinin kullanım alışkanlıklarının belirlenmesi, veri analizi yapabilmek için,

9. Size sunmayı taahhüt ettiğimiz Smart Signer EBDYS Uygulaması ve hizmetlerinin kalitesinin artırmak ve sizlere daha iyi hizmet sunabilmek için

Hangi kişisel verileriniz işlenecek

Aşağıdakilerle sınırlı olmamak ve bunlar örnekleyici olmak kaydı ile sizinle kurulacak hukuki ilişkiye veya yapılacak işleme göre aşağıdaki verileriniz işlenecektir. Sitemize kullanıcı girişi yapmış olmanız durumunda bu veriler kullanıcı adınız ile eşleştirilecek, kullanıcı girişi yapmadıysanız kullandığınız çerez ayarlarına göre değişecek verileriniz anonim olarak işlenecektir. Çerez politikamıza https://www.seneka.com/cerez-politikasi adresinden erişebilirsiniz.

1. Üyeliğinizi oluştururken bize ilettiğiniz bilgileriniz

2. Hizmetlerimizi kullanırken sistemlerimize yükleyeceğiniz bunlarla sınırlı olmamak ve kullandığınız hizmetin türüne göre değişecek olmakla birlikte fatura bilgisi vb. veriler

3. Hizmetlerimizi kullanırken yapmış olduğunuz işlemlere ilişkin veriler, işlem kayıtları, işlemlerin yapılması için ilgili resmi otorite ve regülatörlerden yetki almış iş ortaklarımız ve 3. kişilerce aktarılan veriler

4. Sadakat / Puan / avantaj uygulama ve hizmetlerimiz için entegre olduğumuz dış sistem ve servisleri kullanmanız sonucunda oluşan alışveriş, harcama vb. verileriniz

5. Tüm iletişim kanallarımızı kullanarak bize iletmiş olduğunuz ve/veya üyelik sırasında verdiğiniz iletişim bilgileriniz, talep ve şikayetlerinize ilişkin veriler

6. Smart Signer EBDYS Uygulaması ve hizmetlerimiz ve burada bağlantısı verilen sosyal medya hesaplarımıza yüklediğiniz veya gönderdiğiniz her türlü veri, fotoğraf, paylaşım vb.

7. İnternet sitemize ulaşmak için kullandığınız tarayıcı, üzerinden geldiğiniz internet sitesi veya uygulama gibi bilgiler

8. 5651 sayılı yasa gereği tutulması zorunlu olan IP, kullanılan protokol ve iletişim kayıtları,

9. Ziyaret ettiğiniz alt sayfalar, buralarda harcana süre vb. kullanım istatistikleri

10. Sosyal medya hesaplarımız üzerinden yaptığınız paylaşım, gönderim, değinme vb. işlemler

11. Katıldığınız etkinliklerimizde tarafınıza bildirim yapılarak alınacak olan görüntü ve ses kayıtlarınız.

Kişisel verileriniz kimlere ve hangi amaçla aktarılabilecek

İşlenen kişisel verileriniz yukarıdaki amaçlar ve Kanun’un belirlediği şartlara göre;

1. İştiraklerimize, grup şirketlerimize, hissedarlarımıza,

2. Hizmetlerin sunulması için bağlantı sağlanacak olan kamu ve özel hukuk tüzel kişilerine,

3. Ürün ve hizmetlerimizin sunulabilmesi amacıyla sınırlı olmak üzere iş ortaklarımıza ve tedarikçilerimize,

4. Üyelik süresince farklı ek hizmetler almanız durumunda hizmeti sunmak için zaten elimizde bulunan belgelerinizi yeni ek hizmeti sunacak çözüm ortağımıza da iletmek için,

5. Ticari, mali ve hukuki danışmanlıklar ve denetimler amacıyla danışmanlara ve kamu ve özel denetim firmalarına,

6. Kampanya, tanıtım ve duyurularımızın yapılabilmesi için bu süreçlerin içinde olan taşeron ve hizmet alınan 3.taraflara,

7. Üye şikayetlerinin çözümlenmesi amacıyla destek alınan Çağrı Merkezi ve/veya Şikayet takibi hizmeti şirketlerine,

8. Yalnızca kanunlarda şart koşulduğu ve kapsamıyla sınırlı olmak üzere yetkili kamu kurum ve kuruluşlarıyla yargı mercilerine,

9. İnternet sitemiz veya burada bağlantı verilen sosyal medya hesaplarımız üzerinden bir hizmet almakta iseniz bu hizmete ilişkin yükümlülüklerimizin yerine getirilebilmesi amacıyla hizmeti sağlamak için işbirliği yaptığımız tedarikçi ve danışmanlarımızla,

10. Smart Signer EBDYS Uygulaması ve hizmetlerimiz ile bağlantılı sosyal medya hesapları ile yaptığınız iletişim için yer sağlayıcı veya sistem sağlayıcı olan platform sahibi şirketlerle,

11. Bulut hizmetler ve yabancı tedarikçiler kullanımı nedeni ile ve sadece bu amaçlarla sınırlı olarak yurt dışında yer alan sunucularda saklanması amacıyla yurt dışında bulunan tedarikçilerimiz ve çözüm ortaklarımıza,

açık rızanız ya da Kanun ile belirlenmiş koşullar çerçevesinde aktarılabilecektir.

Kişisel veri işlemenin yöntemi ve hukuki sebebi

Kişisel verileriniz, Seneka veya Seneka adına veri işleyen gerçek ya da tüzel kişiler tarafından; internet sitesi, sosyal medya kanallarımız, mobil uygulamalarımız ve bu sayılanlarla sınırlı olmamak üzere sözlü, yazılı, görsel veya elektronik kanallar aracılığıyla ve açık rızanız alınmak suretiyle toplanmaktadır. İnternet sitemiz ve bağlantılı sosyal medya hesapları ile ilgili otomatik veri toplama yöntemlerimiz için https://www.onaylarim.com/cerez-politikasi adresinden çerez politikamıza ulaşabilirsiniz.

Kişisel verileriniz, Seneka tarafından, ticari faaliyetlerimizin sunulabilmesi ve faaliyetlerimizde sürekliliğin sağlanabilmesi, Kanunlarca öngörülen sorumluluklarımızın tam ve doğru bir şekilde yerine getirebilmesi amacıyla işlenmektedir.

Kanun gereğince yasal haklarınız

KVKK’nın 11. maddesinde haklarınız yazılı olup, bunlar aşağıdaki gibidir: Seneka’ya yazılı olarak başvurarak, kişisel verilerinizin;

1. işlenip işlenmediğini öğrenme,

2. işlenmişse buna ilişkin bilgi talep etme,

3. işlenme amacını ve amacına uygun kullanılıp kullanılmadığını öğrenme,

4. yurt içinde veya yurt dışında aktarıldığı 3. kişileri bilme,

5. eksik veya yanlış işlenmiş olması halinde bunların düzeltilmesini isteme,

6. KVKK’nın 7. maddesinde öngörülen şartlar çerçevesinde silinmesini veya yok edilmesini veya anonim hale getirilmesini isteme,

7. aktarıldığı 3. kişilere yukarıda sayılan (4) ve (5) bentleri uyarınca yapılan işlemlerin bildirilmesini isteme,

8. münhasıran otomatik sistemler ile analiz edilmesi nedeniyle aleyhinize bir sonucun ortaya çıkmasına itiraz etme,

9. kanuna aykırı olarak işlenmesi sebebiyle zarara uğramanız hâlinde zararın giderilmesini talep etme haklarınızı kullanabilirsiniz.

Yukarıda belirtilen haklarınızı kullanmak için kimliğinizi tespit edici gerekli bilgiler ile kullanmayı talep ettiğiniz hakkınıza yönelik açıklamalarınızı içeren talebinizi; buradan indirebileceğiniz formu doldurarak, “Kayıtlı İkametgah: Bilkent Cyberpark C Blok No Z50 Çankaya Ankara” adresine bizzat getirebilir veya noter kanalı ile gönderebilir veya formun imzalı bir suretini support@seneka.com mail adresine elektronik posta adresinizden iletebilirsiniz. Talepleriniz, talebinizin niteliğine göre mümkün olan en kısa sürede ve en geç 30 gün içerisinde ücretsiz olarak sonuçlandırılır. Ancak işlemin ayrıca bir maliyeti gerektirmesi halinde, Kişisel Verileri Koruma Kurulu tarafından belirlenen tarifedeki ücret alınabilir. Talebiniz başkası adına yapılacaksa bu konuda almış olduğunuz bir vekaletnamenin ve kimliğinizi doğrular diğer belgelerin başvurunuza eklenmiş olması gerekmektedir. Başvurunuz üzerine tarafınıza kişisel veri içeren bir cevap verilmesi veya işlenen kişisel verilerle ilgili bir işlem yapılması gerekmesi durumunda, başvuru kimlik tespiti yapılmasına uygun şekilde şahsen, noter kanalıyla veya KEP ile yapılmamışsa, Seneka verilerin yanlış kişilere teslim edilmemesi veya gerçek veri sahibi dışındaki kötü niyetli kişilerce işlem yapılmaması için kimliğinizi doğrulamanız talep edebilecektir.

Aydınlatma metni ve ilgili mevzuat çerçevesinde kişisel verilerimin satış, pazarlama tanıtım faaliyetleri çerçevesinde işlenmesine ve bu faaliyetlerin yürütülmesi konusunda hizmet alınan tedarikçi ve iş ortakları ile paylaşılmasına rıza gösteriyorum.

ÇEREZ POLİTİKASI

Seneka Yazılım Donanım Bilişim Ticaret Taahhüt Ve San. Ltd. Şti. olarak, web sitemizin kullanımını kolaylaştırmak ve kişiselleştirmek, sizlere daha iyi, hızlı ve güvenli bir deneyim sağlamak, ihtiyaç ve ilgilerinizi anlamak için çerezler ve yerel saklama teknolojileri kullanmaktayız. Bu sayfada, anılan teknolojilerin niçin kullanıldıklarını, bunları kontrol etmeyi veya tercihiniz bu yöndeyse silmeyi, anlamanıza yardımcı olmak istiyoruz.

Çerez Nedir?

Günümüzde neredeyse bütün web siteleri çerezler kullanmaktadır. Çerezler, bilgisayarınız ya da mobil cihazınız üzerinden ziyaret ettiğiniz web siteleri tarafından cihazınıza (örneğin; bilgisayar veya cep telefonu) veya ağ sunucusuna depolanan küçük metin dosyalarıdır. Çerezler, bir web sitesini ilk ziyaretiniz sırasında web tarayıcınız aracılığıyla cihazınıza depolanabilirler. Aynı siteyi aynı cihazla tekrar ziyaret ettiğinizde tarayıcınız cihazınızda site adına kayıtlı bir çerez olup olmadığını kontrol eder. Eğer kayıt var ise, kaydın içindeki veriyi ziyaret etmekte olduğunuz web sitesine iletir. Bu sayede web sitesi, sizin siteyi daha önce ziyaret ettiğinizi anlar ve size iletilecek içeriği de ona göre tayin eder.

Çerezlerde Hangi Tür Veriler İşlenir?

Web sitelerinde çoğunlukla yer alan çerezlerde, türüne bağlı olarak, siteyi ziyaret ettiğiniz cihazdaki (pc veya mobil) tarama ve kullanım tercihlerinize ilişkin veriler toplanmaktadır. Bu veriler, eriştiğiniz sayfalar, incelediğiniz uygulama ve hizmet, tercih ettiğiniz dil seçeneği, kullanım ayarları ve diğer tercihlerinize dair bilgileri kapsamaktadır.

Çerezler Neden Kullanılır?

Çerezler; daha önceki ziyaretlerinizde kullandığınız tercih (dil, kullanım vb.) ve diğer ayarları içeren bu küçük metin dosyaları sayesinde web sitesi tarafından hatırlanmasını sağlayarak, deneyiminizi iyileştirmek için uygulama ve hizmetlerimizi geliştirmek için yardımcı olur. Böylece sonraki ziyaretlerinizin çok daha kullanıcı dostu ve kişiselleştirilmiş bir deneyim sunmak amacı ile kullanılır.

İnternet sitemizde çerez kullanımının başlıca amaçları

1. İnternet sitemizin performansını arttırmak,

2. Sizlere sunulan uygulama ve hizmetleri sürekli geliştirmek ve deneyimi kolaylaştırmak,

3. Smart Signer EBDY Uygulaması ve hizmetlerimiz üzerinde yeni servis ve özellikler sunmak; bu servis ve özellikleri tercihlerinize göre kişiselleştirmek,

4. Sizin ve şirketimizin hukuki ve ticari güvenliğini sağlamak,

5. Uygulama ve hizmetlerimiz üzerinden sahte işlemlerin gerçekleştirilmesini önlemek,

6. 5651 sayılı İnternet Ortamında Yapılan Yayınların Düzenlenmesi ve Bu Yayınlar Yoluyla İşlenen Suçlarla Mücadele Edilmesi Hakkında Kanun ve İnternet Ortamında Yapılan Yayınların Düzenlenmesine Dair Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmelik’ten kaynaklananlar başta olmak üzere, kanuni ve sözleşmesel yükümlülüklerini yerine getirmek.

Çerezleri Kontrol Etme ve Silme

Çoğu tarayıcı çerezleri otomatik olarak kabul eder. Ancak çerezlerin kullanımına ilişkin tercihlerinizi değiştirmek ya da çerezleri engellemek veya silmek için web tarayıcınızın ayarlarını değiştirmeniz yeterlidir. Birçok tarayıcı çerezleri kontrol edebilmeniz için size çerezleri kabul etme veya reddetme, yalnızca belirli türdeki çerezleri kabul etme ya da bir web sitesi cihazınıza çerez depolamayı talep ettiğinde tarayıcı tarafından uyarılma seçeneği sunar. Aynı zamanda daha önce tarayıcınıza kaydedilmiş çerezlerin silinmesi de mümkündür. Çerezleri kontrol edilmesine veya silinmesine ilişkin işlemler kullandığınız tarayıcıya göre değişebilmektedir. Çerezleri reddettiğiniz takdirde sitemizdeki bazı özelliklerin ve hizmetlerin düzgün çalışamayabileceğini, sitemizin kişiselleştirilemeyebileceğini ve sizin deneyiminize göre özelleştirilemeyeceğini lütfen unutmayınız.

Seneka Yazılım Donanım Bilişim Ticaret Taahhüt Ve San. Ltd. Şti. Tarafından Kullanılan Çerezler

Web sitemizde kullanılan hiçbir çerez, kimliğinizin saptanmasına yarayacak verileri işlememektedir. Aşağıda web sitemizde kullanılmakta olan çerez türleri ve bu çerezlerin hangi amaçla kullanıldıkları detaylı bir şekilde ortaya konulmuştur.

Kategori 1- Gerekli Çerezler

Bu çerezler, web sitesini dolaşmanıza ve web sitesinin güvenli alanlarına erişmenin sağlanması ve izinlerin ortaya konması için önemlidir. Web sitesinin düzgün bir şekilde çalışması için gerekli olan çerezlerdir. Platformun düzgün bir şekilde yönetilebilmesi, kullanıcı hesaplarının oluşturulup kullanıcıların giriş yapabilmesi, sahte işlemlerin önlenmesi için zorunlu çerezler kullanılır. Bu çerezlerin olmaması durumunda web sitesi düzgün çalışmaz.

Kategori 2- İşlevsel Çerezler

Bu çerezler, web sitesindeki ziyaretinizi kolaylaştırmak ve site üzerindeki deneyiminizi geliştirmek için kullanılan çerezlerdir. Bu çerezler web sitesine yaptığınız bir önceki ziyareti hatırlayarak içeriklere rahatça erişmenizi sağlar.

Kategori 3- Analitik Çerezler

Bu çerezler, hangi hizmet ve sayfaların daha fazla ilgi çektiğini, hangi kaynakların daha çok görüntülendiğini görmemize yarayan, web sitelerimizdeki trafiği görerek bu trafiğe uygun hizmet sağlamamızı sağlayan veriler içerir. Bu nitelikte kullanılan çerezler bilgiyi anonim olarak depolar.

Kategori 4- HedeKULLANIM SÖZLEŞMESİ

Son Kullanıcı Sözleşmesi

1. Taraflar

Bu sözleşme Bilkent Cyberpark C Blok No Z50 Çankaya Ankara adresinde mukim Seneka Yazılım Donanım Bilişim Ticaret Taahhüt Ve San. Ltd. Şti. (bu sözleşmede Seneka olarak anılacaktır) ile Smart Signer EBDYS’den faydalanacak müşteri (bu sözleşmede Müşteri olarak anılacaktır) arasındaki görev, sorumluluk, hak ve yükümlülükleri belirlemektedir.

Sözleşme kapsamında Seneka ve Müşteri ayrı ayrı “Taraf” birlikte ise “Taraflar” olarak anılacaklardır.

2. Sözleşme’nin Konusu

İşbu Sözleşme’nin konusu; Müşteri’nin, Seneka tarafından sunulan, dokümanların e-imza atılması, istenilen dokümanların platform üzerinden paylaşılmasını, görüntülenmesini, elektronik imza, mobil imza veya dijital imza ile imzalanmasını ve istenilmesi durumunda dış sistemlere aktarılmasını sağlayan Uygulama’yı kullanmasına ilişkin olarak Taraflar’ın hak ve yükümlülüklerini düzenlemektir.

3. Genel Yükümlülükler

Taraflar genel ticari yasa, ahlak ve düsturlara göre hareket edeceğini, iyi niyet çerçevesinde karşılıklı çıkarlarını koruyacağını ve ticari faaliyetlerini tamamıyla T.C. kanunlarına uygun olarak sürdüreceğini kabul ve taahhüt eder.

Müşteri, kendisinin, bağlı ya da bağlantılı olduğu diğer şirket, kurumların ve gerçek kişilerin Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına, yönetmeliklerine, iş ahlakı kurallarına geçmişte uygun davrandığını beyan ederek, üyelik süresince gelecekte de uygun davranmaya devam edeceğini kabul ve taahhüt etmiştir.

Müşteri sözleşmeden kaynaklanan hak ve yükümlülüklerini kısmen veya tamamen devredemez, temlik edemez.

Taraflar, Kişisel Verilerin Korunması Kanunu, Fikir ve Sanat Eserleri Yasası, Markaların Korunması Hakkındaki Kanun Hükmünde Kararname, Türk Ticaret Yasası, Patent Haklarının Korunması Hakkındaki Kanun Hükmünde Kararname, Türk Ceza Yasası ve diğer ilgili yasaların hükümlerine uymayı baştan kabul, beyan ve taahhüt eder.

Müşteri’nin işbu sözleşmede yazılı kurallara aykırı hareket etmesi durumunda oluşacak hukuki ve mali sonuçlardan tamamen Müşteri sorumludur. Seneka, Müşteri’nin Smart Signer EBDYS ile yaptığı faaliyetlerden sorumlu değildir. Müşteri, Seneka'nın oluşabilecek hukuki ve mali sonuçlarla herhangi bir ilgisinin olmadığını kabul ve beyan etmektedir.

Seneka'nın kendisinden kaynaklanmayan Müşteri’nin kendi tarafında oluşacak yazılım, donanım, internet bağlantısı, altyapı gibi tüm teknik aksaklıkları gidermek tamamen Müşteri’nin yükümlülüğündedir. Müşteri’den kaynaklı aksamalardan dolayı Seneka'nın hiçbir sorumluluğu olmayacaktır.

Seneka'nın kurumsal internet sayfasında, sosyal medya sayfalarında ve diğer tüm tanıtım ve basın mecralarında Müşteri’nin müşterisi olduğunu açıklama ve Müşteri’nin ismini, unvanını, markasını, logosunu kullanma hakkı ve yetkisi vardır. Bu yetki isim, marka, logo görselini kullanma ve ilgili sisteme link verme şeklinde de kullanılabilir.

Seneka'nın bu sözleşme kapsamında sağladığı hizmetlerin, Seneka'nın ve İş Ortaklarının sunucularının ve sistemlerinin bulunduğu veri merkezlerinden (datacenter), İnternet Servis Sağlayıcılar veya Telekomünikasyon şirketlerden kaynaklanan nedenlerle kısmen veya tamamen durması nedeniyle oluşacak hizmet ve diğer kayıplardan Seneka hiçbir surette sorumlu olmayacaktır. Böyle bir sorunun oluşması durumunda ve Müşteri’nin talep etmesi halinde Seneka ilgili veri merkezinden, internet servis sağlayıcıdan veya telekom şirketinden ilgili soruna dair açıklama alacak ve Müşteri’yle paylaşacaktır.

Seneka'nın bu sözleşme kapsamında sağladığı hizmetlerin siber saldırı, sosyal mühendislik, sistem ele geçirilme vb. herhangi bir nedenle durmasından dolayı oluşacak hizmet ve diğer kayıplardan Seneka sorumlu olmayacaktır. Böyle bir durumda Müşteri’nin talep etmesi halinde Seneka ilgili sorunla ilgili Müşteri’ye yazılı açıklama gönderecektir.

Uygulamaya girmek için kullanılacak olan kullanıcı adı/şifre/parola, e-imza/mobil imza, elektronik kimlik kartı vb. kimlik belirleme Müşteri tanımlama araçlarının korunmasının tüm sorumluluğu tamamen ve yalnızca Müşteri’ye aittir. Müşteri bu giriş ve kimlik belirleme araçları kullanılarak Uygulamada yapılacak tüm işlemlerden tamamen kendisinin sorumlu olacağını kabul, beyan ve taahhüt eder.

Seneka'nın Uygulama’da oluşturulan ve/veya paylaşılan belge ve bilgilere ilişkin herhangi bir sorumluluğu bulunmamaktadır. Müşteri, Uygulama’da oluşturulan tüm bilgilerin doğru ve hukuka uygun olduğunu kabul ve taahhüt etmektedir. Uygulama’da oluşturulan kayıtların mevzuatlara uygun olması, bilgilerin yedeğinin alınması ve bunlarla ilişkili her türlü sorumluluk Müşteri’ye aittir.

Müşteri Seneka'nın uygulama ve hizmetlerde istediği zaman ve tamamen kendi takdirine bağlı olarak değişiklik yapabileceğini, var olan hizmetleri kaldırabileceğini ve yenilerini ekleyebileceğini kabul eder.

Seneka, sunulmakta olan uygulama ve hizmetleri, değiştirme veya bunlardan farklı hizmetleri sunma hakkını saklı tutar. Bu hizmetler Seneka'nın takdirine göre ücretli veya ücretsiz olabileceği gibi, tamamen Seneka'nın takdiri ile bazı üyelere sunulup bazı üyelere sunulmayabilir. Müşteri, ücretli hizmetler konusunda Tüketicinin Korunması Hakkında Kanun ile getirilen hakları saklı kalmak kaydıyla, hizmetlerin değişmesi, sonlandırılması, yeni hizmetler konusunda kendisine izin verilmemesi veya sınırlı izin verilmesi nedeniyle herhangi bir hak ve tazminat talep edemez.

Seneka, üyelerinin vermiş oldukları bilgilerin gerçekliğini doğrulamaz ve bu nedenle üyenin profilinde belirtmiş olduğu kişi olduğu, güvenilirliği, yaşı, cinsiyeti vb. konularda sadece üyenin vermiş olduğu bilgilerle sınırlı bir bilgisi vardır. Bu nedenle üyelerin Seneka Smart Signer EBDYS ve hizmetlerini referans göstererek görüştükleri 3. kişilere verdikleri bilgilerin gerçek olmaması nedeni ile yaşanabilecek sorunlardan Seneka hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz. Smart Signer EBDYS, Müşterilere hizmet sunan bir platform olup Müşterilerin gerçek bilgilerini araştırmamakta, kendisine kayıtta verilen bilgilere itimat etmektedir. Bu nedenle Müşteriler platform içerisinde ve/veya gerçek hayatta müşterileri ve diğer Müşterilere girecekleri tüm ilişkilerde kişisel güvenlik ve gizliliklerini korumak için gerekli tüm tedbirleri almakla yükümlüdürler.

Müşteri’nin, Uygulama ve hizmetleri almaya başlamadan önce kendini platforma kaydetmesi gerekmektedir. Seneka sahte üyelik hesaplarıyla açılmış olduğunu fark ettiği hesapları kapatacaktır. Müşteri bu nedenle hesabının kapatılmasından dolayı herhangi bir talepte bulunmamayı kabul ve taahhüt eder.

Müşteri bir başkasının adı, markası, işletme adı ve benzer şekilde kamuoyunda bir başkası ile özdeşleşmiş isimler ile platforma kayıt olamaz.

Müşteri, kayıt anında reşit olduğunu taahhüt eder.

Müşteri kayıt sırasında vermiş olduğu bilgi ve içeriklerin bir başkasının haklarına zarar vermediğini ve yürürlükteki yasalara, ahlaka ve adaba aykırı olmadığını taahhüt eder. Bu taahhüdün ihlali durumunda Seneka Müşteri’ye haber vermeden derhal üyeliği sonlandırma hakkına sahiptir.

Müşteri, diğer Müşteriler ile platform üzerinden paylaşacağı her türlü dosya ve bağlantının bu kullanım koşullarına ve yasalara uygun, diğer tarafı rahatsız etmeyecek olmasına dikkat eder. Bu kurala uymayan Müşteri’nin sözleşmesi derhal sonlandırılır. Seneka, Müşterisi ve diğer Müşteriler ile arasındaki iletişime taraf olmadığından ve bu iletişimi kontrol ermediğinden Müşterilerin birbirlerine gönderecekleri tüm içerik veya bağlantı nedeniyle uğrayabilecekleri zararlardan Seneka sorumlu tutulamaz.

Müşteri, Smart Signer EBDYS’yi kullanırken işbu sözleşmenin koşullarına uygun davranmayı, aksi halde sözleşmesinin derhal sonlandırılarak Uygulamaya girişinin engelleneceğini ve peşin ödenen ücretlerin iadesi de dahil olmak üzere hiçbir talepte bulunamayacağını kabul ve taahhüt eder. Seneka'nın gerek kendisinin bu nedenle uğrayacağı gerekse üçüncü şahısların kendisinden bu ihlal nedeniyle tahsil edeceği tüm zararları, cezaları, tazminatları ve ilgili tüm masrafları tamamen Müşteri’den talep etme hakkı saklıdır.

Hizmetlerin kullanılabilmesi için Müşteri tarafından yapılması gereken tüm başvuruların eksiksiz ve hatasız yapılması, e-imza, mobil imza, kredi kartı, internet erişimi vb. tüm hizmet ve ürün bileşenlerinin temin edilmesi tamamen ve sadece Müşteri’nin yükümlülüğündedir. Uygulamayı kullanmak için gerekli tüm bileşenlerin temin edilmesinde ve gerekliliklerinin sağlanmasında veya ilgili tüm hususların bir veya birkaçının eksik yapılması veya ihlali nedeniyle sözleşme konusu hizmetin Müşteri’ye kısmen veya tamamen verilememesi durumunda, Seneka hiçbir surette sorumlu olmayacak, Müşteri tarafından seçilmiş veya taahhüt edilmiş ilgili hizmet dönemine ilişkin tüm uygulama kullanım bedeline ve ilgili hizmet bedeline hak kazanacaktır.

Müşteri Uygulamanın doğru işleyebilmesi için girilmesi gereken tüm bilgileri kendisi belirlemekle yükümlüdür. Bu işlemlerde yapılacak hatalardan meydana gelecek zararlar Seneka sorum değildir.

Müşteri platformda yer alacak profil oluşturma, yazışma ve benzeri başlıklara ilişkin alanları yalnızca bu alanların kullanım amacıyla bağlantılı mesaj ve materyal göndermek amacıyla kullanmayı ve bu sayılanlarla sınırlı olmamakla birlikte kullanımlarını aşağıda sayılan sonuçları doğuracak biçimde gerçekleştirmeyeceğini kabul, beyan ve taahhüt eder. Müşterinin hizmetleri kullanımı sırasında aşağıda örnek olarak sayılmış olan ve fakat sınırlayıcı olmayan davranışlar veya yürürlükteki mevzuata veya genel ahlak ve adaba aykırı, toplumu veya diğer üyeleri rahatsız edici davranışlarda bulunması Seneka'ya Müşterinin sözleşmesini derhal feshetme hakkı verir. Müşteri bu durumda herhangi bir tazminat talebinde bulunamayacağı gibi Seneka'nın bu durumda üyenin Smart Signer EBDYS’ye yüklemiş olduğu her türlü bilgiyi ve hesabı silme hakkına sahip olduğunu ve bu verileri iade yükümlülüğü olmadığını kabul eder. Hizmetlerin kullanımı sırasında Müşterinin gerçekleştirmemeyi kabul ve taahhüt ettiği hareketler bu sayılanlarla sınırlı olmamak ve örnekleyici olmak kaydı ile şunlardır:

1. Anayasa ve Kanunlarına aykırı davranışlarda bulunmak, bu itibarla hakaret, iftira, sövme, tehdit, kişilik hakları ve özel hayatın gizliliğini ihlal başta olmak üzere kişilerin yasal haklarını ihlal eden davranışlar,

2. Terör örgütünü ve suçu övme, fuhuş, sarkıntılık, çocukların cinsel istismarı, uyuşturucu madde kullanımını kolaylaştırma başta olmak üzere yürürlükteki yasalarla suç olarak tanımlanmış her türlü fiili gerçekleştirmek, bunları teşvik ve suçu övmek,

3. Yürürlükte olan Internet Ortamında Yapılan Yayınların Düzenlenmesi ve Bu Yayınlar Yoluyla İşlenen Suçlarla Mücadele Edilmesi Hakkında 5651 Sayılı Kanun’un 8. maddesinde sayılanlar başta olmak üzere yalan, haksız, müstehcen, yakışıksız içerikleri veya yasa dışı materyal veya bilgiyi yayınlamak, postalamak, dağıtmak ve veya yaymak veya olay tarihinde yürürlükte olacak ilgili mevzuata aykırı hareketlerde bulunmak,

4. Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu, markalar mevzuatı ve yürürlükteki rekabet mevzuatına aykırı işlemler yapmak.

5. Diğer şirket/şahıslara rahatsız edici davranış ve söylemlerde bulunmak, diğer şirket/şahıslara karşı yasalarla suç olarak kabul edilmiş olsun olmasın her türlü rahatsız edici ve zarar verici eylemi gerçekleştirmek.

6. Smart Signer EBDYS’yi kullanarak ticari faaliyetler yürütmek, diğer üyelere satış, reklam, pazarlama, tanıtım vb. faaliyetlerde bulunmak,

7. Kendisini Seneka çalışanı, temsilcisi, yetkilisi vb. sıfatlarla tanıtmak ve menfaat elde etmek amacıyla ve kötü niyetle olsun olmasın herhangi bir şekilde Seneka kurumsal kişiliği ile bir bağlantısı olduğunu 3. şahıslara söylemek veya ima etmek.

8. Seneka, Müşterilerin kişilikleri ile ilgili olarak Smart Signer EBDYS’ye aktardıkları tüm bilgilerin özel bir hassasiyetle kullanılmasının Müşteriler için çok önemli olduğunun bilincindedir. Bu nedenle Seneka, ilgili tüm yasal veri koruma mevzuatına uymaktadır (Türk Veri Koruma Yasaları, Avrupa Veri Koruma Yönergeleri ve burada uygulanabilecek diğer tüm yasal bilgi koruma mevzuatı). Seneka, Müşterilerle ilgili bilgileri özellikle yetkisiz 3. şahıslara vermeyecek veya 3. şahısları bu konuda bilgilendirmeyecektir.

9. Seneka 5651 sayılı yasa gereği Müşterilerinin trafik verilerini ve bu yasa ile veya yürürlükte olan veya ileride yürürlüğe girecek olan diğer mevzuat ile tutulması gereken tüm verileri tutmaktadır. Müşteri yasal zorunluluk nedeni ile tutulmakta olan bu veriler nedeniyle iletişiminin mahremiyetinin veya diğer haklarının zarara uğradığı iddiasında bulunmayacağını kabul ve taahhüt eder. Seneka bu verilerin saklanmasında ve imhasında gerekli tüm özeni göstermeyi taahhüt eder.

10. Seneka, Uygulama’yı “olduğu gibi” sağlamaktadır. Uygulama’nın hatasız olduğu veya Müşteri’nin tüm ihtiyaçlarını karşılayacağı taahhüdünde bulunmamaktadır.

4. Fikri Mülkiyet Hakları

Uygulama içerisindeki görsel ve tasarımlar, yazılar, logolar, grafikler de dahil olmak üzere, Seneka'ya ait sistemler ve Uygulama’nın tüm mali, manevi ve ticari hakları Seneka'ya aittir. Seneka, Müşteri’ye Uygulama üzerinde Sözleşme süresi ile sınırlı, münhasır olmayan ve devredilemez bir kullanım hakkı (basit ruhsat) vermektedir. Uygulamanın kullanımı söz konusu fikri mülkiyet hakları konusunda hiçbir hak vermez.

Müşteri, Uygulama’yı yalnızca bu Sözleşme’de belirtilen şekilde kullanabilir ve bu hakkı ödünç veremez, kiralayamaz, üçüncü şahısların yararına sunamaz, kullandıramaz.

Uygulamada bulunan bilgiler hiçbir şekilde çoğaltılamaz, yayınlanamaz, kopyalanamaz, sunulamaz ve/veya aktarılamaz.

Müşteri’nin Uygulama güvenliğini tehdit edebilecek zarar verebilecek eylemler gerçekleştirmesi, Uygulama’nın çalışmasına engel olacak işlemler yapması, tersine mühendislik yapması, saldırı yapması, Seneka sunucularına erişim sağlamaya çalışılması kesinlikle yasaktır.

5. Mali Hükümler

Müşteri ihtiyacına göre başlattığı her bir süreç için ödeme yapabilir. Ödemeler kredi kartı veya havale yolu ile yapılabilir. Müşteri, ödeme yapılan kart veya hesap bilgilerini korumakla yükümlü olup söz konusu ödemelerin yapılması sonrasında ödemelerin bilgisi dışında veya yetkisiz olarak yapıldığını ileri süremez.

Süreç başlatmak için yapılan ödemelerin iadesi yapılmaz.

Müşteri ihtiyacına göre kredi yüklemesi için ödeme yapabilir. Ödemeler kredi kartı veya havale yolu ile yapılabilir. Müşteri, ödeme yapılan kart veya hesap bilgilerini korumakla yükümlü olup söz konusu ödemelerin yapılması sonrasında ödemelerin bilgisi dışında veya yetkisiz olarak yapıldığını ileri süremez.

Kredi yüklemesi için yapılan ödemelerin iadesi yapılmaz.

Seneka, ücretlerde dilediği zaman değişiklik yapma hakkına sahiptir.

6. Sözleşme’nin Sona Ermesi ve Feshi

İşbu Sözleşme, Müşteri tarafından onaylanması ile yürürlüğe girer.

Seneka, Müşteri’nin Sözleşme’de yer alan şartlara uymaması ve/veya herhangi bir nedenle ya da neden sunulmaksızın, Müşteri’nin Uygulama’yı kullanımı geçici veya süresiz olarak durdurabilir ve bu Sözleşme’yi tazminatsız olarak feshedebilir.

Tarafların kendi rızası ve/veya rızası iflas ve iflasın ertelenmesi hali, konkordato ya da faaliyetlerini durdurması halinde herhangi bir tazminat ödemeksizin feshedebilir.

Mücbir durumlarda Sözleşme’den doğan hak ve yükümlülükleri askıya alınır.

Müşterinin sözleşmeyi feshi durumunda Müşteri süreç başlatma ve kredi alma için yaptığı ödeme tutarlarının iadesini talep edemez. Kurumsal hesaplar, kullanıcı lisansı için yaptığı ödemelerin için iade talep edebilir. İade edilecek miktar, iade talep tarihinden lisans geçerlilik tarihine kadar süre için hesaplanan miktardır.

7. Muhtelif Hükümler

Meydana gelebilecek uyuşmazlıklarda, HMK 193. madde kapsamında Seneka tarafında tutulan (elektronik kayıtlar da dahil olmak üzere) kayıtlar delil kabul edilecektir.

Seneka, bu Sözleşmeyi her zaman, neden belirtmeksizin değiştirme hakkını saklı tutar. Sözleşme değişikliği durumunda, Uygulama’nın Müşteri tarafından bir sonraki kullanımı ile birlikte yürürlüğe girecektir. Sözleşmenin ve değişikliklerinin takip edilmesinden Müşteri sorumludur.

Taraflar arasında doğabilecek uyuşmazlıklarda Ankara Mahkemeleri ve İcra Daireleri yetkilidir.

KVKK

KİŞİSEL VERİLERİN KORUNMASINA İLİŞKİN AYDINLATMA METNİ

İşbu yazı yoluyla internet sitemizi ziyaret eden sizleri, 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu (kısaca “Kanun”) gereğince bilgilendirilmekteyiz. İşbu Aydınlatma Metni, internet sitemizi kullanan ziyaretçilerimizden toplanan kişisel verilerin kaydedilmesi, işlenmesi, paylaşılması, üçüncü taraflara aktarılması, saklanması, silinmesi ve imhası süreçleri ile bunlara ilişkin ilkelerimiz hakkında ziyaretçilerimizin bilgilendirilmesi amacıyla hazırlanmıştır.

Veri sorumlusu

Seneka Yazılım Donanım Bilişim Ticaret Taahhüt Ve San. Ltd. Şti. (kısaca “şirket”) Adres: Bilkent Cyberpark C Blok No Z50 Çankaya Ankara, Mersis No: 0761049878900010, Kanun kapsamında “Veri Sorumlusudur”.

Kişisel verileriniz hangi amaçla işlenecek.

Kişisel verileriniz, aşağıdaki durum ve koşullarda Seneka tarafından Kanun kapsamında işlenmektedir:

Kişisel verileriniz;

1. Smart Signer EBDYS Uygulaması ve hizmetlerinin gerekliliklerinin yerine getirilebilmesi için,

2. Yürürlükteki mevzuat gereği yükümlülüklerimizi yerine getirmemiz için,

3. Şirketimizin resmi kurum ve kuruluşlar nezdindeki yükümlülüklerini yerine getirebilmesi için,

4. İşlem güvenliğinin sağlanması için

5. Kampanya, satış ve pazarlama faaliyetlerinde kullanmak için,

6. Düzenlediğimiz organizasyonlar ve sunduğumuz hizmetlere ile ilgili bilgi iletişimi yapılması için,

7. Sosyal medyada yapılan etkinlik haberlerinde kullanılmak amacıyla,

8. Smart Signer EBDYS Uygulaması ve hizmetlerinin kullanıcıları ve ziyaretçilerinin kullanım alışkanlıklarının belirlenmesi, veri analizi yapabilmek için,

9. Size sunmayı taahhüt ettiğimiz Smart Signer EBDYS Uygulaması ve hizmetlerinin kalitesinin artırmak ve sizlere daha iyi hizmet sunabilmek için

Hangi kişisel verileriniz işlenecek

Aşağıdakilerle sınırlı olmamak ve bunlar örnekleyici olmak kaydı ile sizinle kurulacak hukuki ilişkiye veya yapılacak işleme göre aşağıdaki verileriniz işlenecektir. Sitemize kullanıcı girişi yapmış olmanız durumunda bu veriler kullanıcı adınız ile eşleştirilecek, kullanıcı girişi yapmadıysanız kullandığınız çerez ayarlarına göre değişecek verileriniz anonim olarak işlenecektir. Çerez politikamıza https://www.seneka.com/cerez-politikasi adresinden erişebilirsiniz.

1. Üyeliğinizi oluştururken bize ilettiğiniz bilgileriniz

2. Hizmetlerimizi kullanırken sistemlerimize yükleyeceğiniz bunlarla sınırlı olmamak ve kullandığınız hizmetin türüne göre değişecek olmakla birlikte fatura bilgisi vb. veriler

3. Hizmetlerimizi kullanırken yapmış olduğunuz işlemlere ilişkin veriler, işlem kayıtları, işlemlerin yapılması için ilgili resmi otorite ve regülatörlerden yetki almış iş ortaklarımız ve 3. kişilerce aktarılan veriler

4. Sadakat / Puan / avantaj uygulama ve hizmetlerimiz için entegre olduğumuz dış sistem ve servisleri kullanmanız sonucunda oluşan alışveriş, harcama vb. verileriniz

5. Tüm iletişim kanallarımızı kullanarak bize iletmiş olduğunuz ve/veya üyelik sırasında verdiğiniz iletişim bilgileriniz, talep ve şikayetlerinize ilişkin veriler

6. Smart Signer EBDYS Uygulaması ve hizmetlerimiz ve burada bağlantısı verilen sosyal medya hesaplarımıza yüklediğiniz veya gönderdiğiniz her türlü veri, fotoğraf, paylaşım vb.

7. İnternet sitemize ulaşmak için kullandığınız tarayıcı, üzerinden geldiğiniz internet sitesi veya uygulama gibi bilgiler

8. 5651 sayılı yasa gereği tutulması zorunlu olan IP, kullanılan protokol ve iletişim kayıtları,

9. Ziyaret ettiğiniz alt sayfalar, buralarda harcana süre vb. kullanım istatistikleri

10. Sosyal medya hesaplarımız üzerinden yaptığınız paylaşım, gönderim, değinme vb. işlemler

11. Katıldığınız etkinliklerimizde tarafınıza bildirim yapılarak alınacak olan görüntü ve ses kayıtlarınız.

Kişisel verileriniz kimlere ve hangi amaçla aktarılabilecek

İşlenen kişisel verileriniz yukarıdaki amaçlar ve Kanun’un belirlediği şartlara göre;

1. İştiraklerimize, grup şirketlerimize, hissedarlarımıza,

2. Hizmetlerin sunulması için bağlantı sağlanacak olan kamu ve özel hukuk tüzel kişilerine,

3. Ürün ve hizmetlerimizin sunulabilmesi amacıyla sınırlı olmak üzere iş ortaklarımıza ve tedarikçilerimize,

4. Üyelik süresince farklı ek hizmetler almanız durumunda hizmeti sunmak için zaten elimizde bulunan belgelerinizi yeni ek hizmeti sunacak çözüm ortağımıza da iletmek için,

5. Ticari, mali ve hukuki danışmanlıklar ve denetimler amacıyla danışmanlara ve kamu ve özel denetim firmalarına,

6. Kampanya, tanıtım ve duyurularımızın yapılabilmesi için bu süreçlerin içinde olan taşeron ve hizmet alınan 3.taraflara,

7. Üye şikayetlerinin çözümlenmesi amacıyla destek alınan Çağrı Merkezi ve/veya Şikayet takibi hizmeti şirketlerine,

8. Yalnızca kanunlarda şart koşulduğu ve kapsamıyla sınırlı olmak üzere yetkili kamu kurum ve kuruluşlarıyla yargı mercilerine,

9. İnternet sitemiz veya burada bağlantı verilen sosyal medya hesaplarımız üzerinden bir hizmet almakta iseniz bu hizmete ilişkin yükümlülüklerimizin yerine getirilebilmesi amacıyla hizmeti sağlamak için işbirliği yaptığımız tedarikçi ve danışmanlarımızla,

10. Smart Signer EBDYS Uygulaması ve hizmetlerimiz ile bağlantılı sosyal medya hesapları ile yaptığınız iletişim için yer sağlayıcı veya sistem sağlayıcı olan platform sahibi şirketlerle,

11. Bulut hizmetler ve yabancı tedarikçiler kullanımı nedeni ile ve sadece bu amaçlarla sınırlı olarak yurt dışında yer alan sunucularda saklanması amacıyla yurt dışında bulunan tedarikçilerimiz ve çözüm ortaklarımıza,

açık rızanız ya da Kanun ile belirlenmiş koşullar çerçevesinde aktarılabilecektir.

Kişisel veri işlemenin yöntemi ve hukuki sebebi

Kişisel verileriniz, Seneka veya Seneka adına veri işleyen gerçek ya da tüzel kişiler tarafından; internet sitesi, sosyal medya kanallarımız, mobil uygulamalarımız ve bu sayılanlarla sınırlı olmamak üzere sözlü, yazılı, görsel veya elektronik kanallar aracılığıyla ve açık rızanız alınmak suretiyle toplanmaktadır. İnternet sitemiz ve bağlantılı sosyal medya hesapları ile ilgili otomatik veri toplama yöntemlerimiz için https://www.onaylarim.com/cerez-politikasi adresinden çerez politikamıza ulaşabilirsiniz.

Kişisel verileriniz, Seneka tarafından, ticari faaliyetlerimizin sunulabilmesi ve faaliyetlerimizde sürekliliğin sağlanabilmesi, Kanunlarca öngörülen sorumluluklarımızın tam ve doğru bir şekilde yerine getirebilmesi amacıyla işlenmektedir.

Kanun gereğince yasal haklarınız

KVKK’nın 11. maddesinde haklarınız yazılı olup, bunlar aşağıdaki gibidir: Seneka’ya yazılı olarak başvurarak, kişisel verilerinizin;

1. işlenip işlenmediğini öğrenme,

2. işlenmişse buna ilişkin bilgi talep etme,

3. işlenme amacını ve amacına uygun kullanılıp kullanılmadığını öğrenme,

4. yurt içinde veya yurt dışında aktarıldığı 3. kişileri bilme,

5. eksik veya yanlış işlenmiş olması halinde bunların düzeltilmesini isteme,

6. KVKK’nın 7. maddesinde öngörülen şartlar çerçevesinde silinmesini veya yok edilmesini veya anonim hale getirilmesini isteme,

7. aktarıldığı 3. kişilere yukarıda sayılan (4) ve (5) bentleri uyarınca yapılan işlemlerin bildirilmesini isteme,

8. münhasıran otomatik sistemler ile analiz edilmesi nedeniyle aleyhinize bir sonucun ortaya çıkmasına itiraz etme,

9. kanuna aykırı olarak işlenmesi sebebiyle zarara uğramanız hâlinde zararın giderilmesini talep etme haklarınızı kullanabilirsiniz.

Yukarıda belirtilen haklarınızı kullanmak için kimliğinizi tespit edici gerekli bilgiler ile kullanmayı talep ettiğiniz hakkınıza yönelik açıklamalarınızı içeren talebinizi; buradan indirebileceğiniz formu doldurarak, “Kayıtlı İkametgah: Bilkent Cyberpark C Blok No Z50 Çankaya Ankara” adresine bizzat getirebilir veya noter kanalı ile gönderebilir veya formun imzalı bir suretini support@seneka.com mail adresine elektronik posta adresinizden iletebilirsiniz. Talepleriniz, talebinizin niteliğine göre mümkün olan en kısa sürede ve en geç 30 gün içerisinde ücretsiz olarak sonuçlandırılır. Ancak işlemin ayrıca bir maliyeti gerektirmesi halinde, Kişisel Verileri Koruma Kurulu tarafından belirlenen tarifedeki ücret alınabilir. Talebiniz başkası adına yapılacaksa bu konuda almış olduğunuz bir vekaletnamenin ve kimliğinizi doğrular diğer belgelerin başvurunuza eklenmiş olması gerekmektedir. Başvurunuz üzerine tarafınıza kişisel veri içeren bir cevap verilmesi veya işlenen kişisel verilerle ilgili bir işlem yapılması gerekmesi durumunda, başvuru kimlik tespiti yapılmasına uygun şekilde şahsen, noter kanalıyla veya KEP ile yapılmamışsa, Seneka verilerin yanlış kişilere teslim edilmemesi veya gerçek veri sahibi dışındaki kötü niyetli kişilerce işlem yapılmaması için kimliğinizi doğrulamanız talep edebilecektir.

Aydınlatma metni ve ilgili mevzuat çerçevesinde kişisel verilerimin satış, pazarlama tanıtım faaliyetleri çerçevesinde işlenmesine ve bu faaliyetlerin yürütülmesi konusunda hizmet alınan tedarikçi ve iş ortakları ile paylaşılmasına rıza gösteriyorum.

ÇEREZ POLİTİKASI

Seneka Yazılım Donanım Bilişim Ticaret Taahhüt Ve San. Ltd. Şti. olarak, web sitemizin kullanımını kolaylaştırmak ve kişiselleştirmek, sizlere daha iyi, hızlı ve güvenli bir deneyim sağlamak, ihtiyaç ve ilgilerinizi anlamak için çerezler ve yerel saklama teknolojileri kullanmaktayız. Bu sayfada, anılan teknolojilerin niçin kullanıldıklarını, bunları kontrol etmeyi veya tercihiniz bu yöndeyse silmeyi, anlamanıza yardımcı olmak istiyoruz.

Çerez Nedir?

Günümüzde neredeyse bütün web siteleri çerezler kullanmaktadır. Çerezler, bilgisayarınız ya da mobil cihazınız üzerinden ziyaret ettiğiniz web siteleri tarafından cihazınıza (örneğin; bilgisayar veya cep telefonu) veya ağ sunucusuna depolanan küçük metin dosyalarıdır. Çerezler, bir web sitesini ilk ziyaretiniz sırasında web tarayıcınız aracılığıyla cihazınıza depolanabilirler. Aynı siteyi aynı cihazla tekrar ziyaret ettiğinizde tarayıcınız cihazınızda site adına kayıtlı bir çerez olup olmadığını kontrol eder. Eğer kayıt var ise, kaydın içindeki veriyi ziyaret etmekte olduğunuz web sitesine iletir. Bu sayede web sitesi, sizin siteyi daha önce ziyaret ettiğinizi anlar ve size iletilecek içeriği de ona göre tayin eder.

Çerezlerde Hangi Tür Veriler İşlenir?

Web sitelerinde çoğunlukla yer alan çerezlerde, türüne bağlı olarak, siteyi ziyaret ettiğiniz cihazdaki (pc veya mobil) tarama ve kullanım tercihlerinize ilişkin veriler toplanmaktadır. Bu veriler, eriştiğiniz sayfalar, incelediğiniz uygulama ve hizmet, tercih ettiğiniz dil seçeneği, kullanım ayarları ve diğer tercihlerinize dair bilgileri kapsamaktadır.

Çerezler Neden Kullanılır?

Çerezler; daha önceki ziyaretlerinizde kullandığınız tercih (dil, kullanım vb.) ve diğer ayarları içeren bu küçük metin dosyaları sayesinde web sitesi tarafından hatırlanmasını sağlayarak, deneyiminizi iyileştirmek için uygulama ve hizmetlerimizi geliştirmek için yardımcı olur. Böylece sonraki ziyaretlerinizin çok daha kullanıcı dostu ve kişiselleştirilmiş bir deneyim sunmak amacı ile kullanılır.

İnternet sitemizde çerez kullanımının başlıca amaçları

1. İnternet sitemizin performansını arttırmak,

2. Sizlere sunulan uygulama ve hizmetleri sürekli geliştirmek ve deneyimi kolaylaştırmak,

3. Smart Signer EBDY Uygulaması ve hizmetlerimiz üzerinde yeni servis ve özellikler sunmak; bu servis ve özellikleri tercihlerinize göre kişiselleştirmek,

4. Sizin ve şirketimizin hukuki ve ticari güvenliğini sağlamak,

5. Uygulama ve hizmetlerimiz üzerinden sahte işlemlerin gerçekleştirilmesini önlemek,

6. 5651 sayılı İnternet Ortamında Yapılan Yayınların Düzenlenmesi ve Bu Yayınlar Yoluyla İşlenen Suçlarla Mücadele Edilmesi Hakkında Kanun ve İnternet Ortamında Yapılan Yayınların Düzenlenmesine Dair Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmelik’ten kaynaklananlar başta olmak üzere, kanuni ve sözleşmesel yükümlülüklerini yerine getirmek.

Çerezleri Kontrol Etme ve Silme

Çoğu tarayıcı çerezleri otomatik olarak kabul eder. Ancak çerezlerin kullanımına ilişkin tercihlerinizi değiştirmek ya da çerezleri engellemek veya silmek için web tarayıcınızın ayarlarını değiştirmeniz yeterlidir. Birçok tarayıcı çerezleri kontrol edebilmeniz için size çerezleri kabul etme veya reddetme, yalnızca belirli türdeki çerezleri kabul etme ya da bir web sitesi cihazınıza çerez depolamayı talep ettiğinde tarayıcı tarafından uyarılma seçeneği sunar. Aynı zamanda daha önce tarayıcınıza kaydedilmiş çerezlerin silinmesi de mümkündür. Çerezleri kontrol edilmesine veya silinmesine ilişkin işlemler kullandığınız tarayıcıya göre değişebilmektedir. Çerezleri reddettiğiniz takdirde sitemizdeki bazı özelliklerin ve hizmetlerin düzgün çalışamayabileceğini, sitemizin kişiselleştirilemeyebileceğini ve sizin deneyiminize göre özelleştirilemeyeceğini lütfen unutmayınız.

Seneka Yazılım Donanım Bilişim Ticaret Taahhüt Ve San. Ltd. Şti. Tarafından Kullanılan Çerezler

Web sitemizde kullanılan hiçbir çerez, kimliğinizin saptanmasına yarayacak verileri işlememektedir. Aşağıda web sitemizde kullanılmakta olan çerez türleri ve bu çerezlerin hangi amaçla kullanıldıkları detaylı bir şekilde ortaya konulmuştur.

Kategori 1- Gerekli Çerezler

Bu çerezler, web sitesini dolaşmanıza ve web sitesinin güvenli alanlarına erişmenin sağlanması ve izinlerin ortaya konması için önemlidir. Web sitesinin düzgün bir şekilde çalışması için gerekli olan çerezlerdir. Platformun düzgün bir şekilde yönetilebilmesi, kullanıcı hesaplarının oluşturulup kullanıcıların giriş yapabilmesi, sahte işlemlerin önlenmesi için zorunlu çerezler kullanılır. Bu çerezlerin olmaması durumunda web sitesi düzgün çalışmaz.

Kategori 2- İşlevsel Çerezler

Bu çerezler, web sitesindeki ziyaretinizi kolaylaştırmak ve site üzerindeki deneyiminizi geliştirmek için kullanılan çerezlerdir. Bu çerezler web sitesine yaptığınız bir önceki ziyareti hatırlayarak içeriklere rahatça erişmenizi sağlar.

Kategori 3- Analitik Çerezler

Bu çerezler, hangi hizmet ve sayfaların daha fazla ilgi çektiğini, hangi kaynakların daha çok görüntülendiğini görmemize yarayan, web sitelerimizdeki trafiği görerek bu trafiğe uygun hizmet sağlamamızı sağlayan veriler içerir. Bu nitelikte kullanılan çerezler bilgiyi anonim olarak depolar.

Kategori 4- Hedefleme / Reklam Çerezleri

Bu çerezler, ilgi alanınıza yakın olan içerikleri tespit etmemizi ve sunmamızı sağlayan çerezlerdir. Sizi tanıyabilmemiz, ilgi alanlarınıza göre reklamlar sunabilmek adına web sitemize ve mobil sitemize, reklam verdiğimiz diğer web sitelerine üçüncü taraf reklam çerezleri yerleştirilebilir. Bu çerezler ayrıca reklam ve kampanya verimliliğini ve reklam sayısını ölçmek için kullanılmaktadır.

Kategori 5- Google Analytics ve Google Ads (Adwords) Çerezleri

Bu çerezler kullanıcıların web sitesini nasıl kullandığını analiz eden bir web analiz aracıdır. Anonim olan bilgilerin yanı sıra web sitesi kullanımınızla ilgili kişisel veri niteliğindeki bilgiler (İsim, adres, telefon numarası, e-mail adresi, IP adresi) tarayıcınız tarafından Google’a gönderilir ve Google tarafından kaydedilir.

Kategori 6- Facebook Pixel Çerezleri

Bu çerezler, daha iyi bir kullanıcı deneyimi sunmak ve ilgi alanınıza giren reklamların size ulaşmasını ve ölçümlenmesini sağlamak; Facebook platformundaki sosyal medya kampanyalarımızın verimliliğini ölçmek amacıyla Facebook Pixel izleme hizmetini kullanmaktayız.

Üst bölümde aktarılan çerezler ziyaretçilerimizin web sitesini nasıl kullandıkları hakkında bilgi toplamaktadır. Örneğin, hangi ziyaretçilerin en sık gidecekleri sayfaları ve web sayfalarından hata mesajları alıp almadıklarını bilmemizi sağlar. Bu çerezler, bir ziyaretçiyi tanımlayan bilgileri değil anonim olarak bilgi toplama işlemi yapmaktadır.

Kullanıcının bu siteyi ziyarete devam etmesi, çerez kullanımına ve kişisel verilerinin işbu politika kapsamında işlenmesine onay verdiği anlamına gelmektedir.

 

fleme / Reklam Çerezleri

Bu çerezler, ilgi alanınıza yakın olan içerikleri tespit etmemizi ve sunmamızı sağlayan çerezlerdir. Sizi tanıyabilmemiz, ilgi alanlarınıza göre reklamlar sunabilmek adına web sitemize ve mobil sitemize, reklam verdiğimiz diğer web sitelerine üçüncü taraf reklam çerezleri yerleştirilebilir. Bu çerezler ayrıca reklam ve kampanya verimliliğini ve reklam sayısını ölçmek için kullanılmaktadır.

Kategori 5- Google Analytics ve Google Ads (Adwords) Çerezleri

Bu çerezler kullanıcıların web sitesini nasıl kullandığını analiz eden bir web analiz aracıdır. Anonim olan bilgilerin yanı sıra web sitesi kullanımınızla ilgili kişisel veri niteliğindeki bilgiler (İsim, adres, telefon numarası, e-mail adresi, IP adresi) tarayıcınız tarafından Google’a gönderilir ve Google tarafından kaydedilir.

Kategori 6- Facebook Pixel Çerezleri

Bu çerezler, daha iyi bir kullanıcı deneyimi sunmak ve ilgi alanınıza giren reklamların size ulaşmasını ve ölçümlenmesini sağlamak; Facebook platformundaki sosyal medya kampanyalarımızın verimliliğini ölçmek amacıyla Facebook Pixel izleme hizmetini kullanmaktayız.

Üst bölümde aktarılan çerezler ziyaretçilerimizin web sitesini nasıl kullandıkları hakkında bilgi toplamaktadır. Örneğin, hangi ziyaretçilerin en sık gidecekleri sayfaları ve web sayfalarından hata mesajları alıp almadıklarını bilmemizi sağlar. Bu çerezler, bir ziyaretçiyi tanımlayan bilgileri değil anonim olarak bilgi toplama işlemi yapmaktadır.

Kullanıcının bu siteyi ziyarete devam etmesi, çerez kullanımına ve kişisel verilerinin işbu politika kapsamında işlenmesine onay verdiği anlamına gelmektedir.

 

Who we are

Our website address is: https://seneka.com.tr.

What personal data we collect and why we collect it

Comments

When visitors leave comments on the site we collect the data shown in the comments form, and also the visitor’s IP address and browser user agent string to help spam detection.

An anonymized string created from your email address (also called a hash) may be provided to the Gravatar service to see if you are using it. The Gravatar service privacy policy is available here: https://automattic.com/privacy/. After approval of your comment, your profile picture is visible to the public in the context of your comment.

Media

If you upload images to the website, you should avoid uploading images with embedded location data (EXIF GPS) included. Visitors to the website can download and extract any location data from images on the website.

Contact forms

Cookies

If you leave a comment on our site you may opt-in to saving your name, email address and website in cookies. These are for your convenience so that you do not have to fill in your details again when you leave another comment. These cookies will last for one year.

If you visit our login page, we will set a temporary cookie to determine if your browser accepts cookies. This cookie contains no personal data and is discarded when you close your browser.

When you log in, we will also set up several cookies to save your login information and your screen display choices. Login cookies last for two days, and screen options cookies last for a year. If you select “Remember Me”, your login will persist for two weeks. If you log out of your account, the login cookies will be removed.

If you edit or publish an article, an additional cookie will be saved in your browser. This cookie includes no personal data and simply indicates the post ID of the article you just edited. It expires after 1 day.

Embedded content from other websites

Articles on this site may include embedded content (e.g. videos, images, articles, etc.). Embedded content from other websites behaves in the exact same way as if the visitor has visited the other website.

These websites may collect data about you, use cookies, embed additional third-party tracking, and monitor your interaction with that embedded content, including tracking your interaction with the embedded content if you have an account and are logged in to that website.

Analytics

Who we share your data with

How long we retain your data

If you leave a comment, the comment and its metadata are retained indefinitely. This is so we can recognize and approve any follow-up comments automatically instead of holding them in a moderation queue.

For users that register on our website (if any), we also store the personal information they provide in their user profile. All users can see, edit, or delete their personal information at any time (except they cannot change their username). Website administrators can also see and edit that information.

What rights you have over your data

If you have an account on this site, or have left comments, you can request to receive an exported file of the personal data we hold about you, including any data you have provided to us. You can also request that we erase any personal data we hold about you. This does not include any data we are obliged to keep for administrative, legal, or security purposes.

Where we send your data

Visitor comments may be checked through an automated spam detection service.

Your contact information

Additional information

How we protect your data

What data breach procedures we have in place

What third parties we receive data from

What automated decision making and/or profiling we do with user data

Industry regulatory disclosure requirements